Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Konventioner

Hvilke konventioner beskytter jordens dyr og planter? 
I årenes løb er det lykkedes verdenssamfundet at enes om flere konventioner i bestræbelserne på at beskytte jordens dyr og planter. Det foreløbige højdepunkt er Biodiversitetskonventionen. De vigtigste traktater er følgende:
  • Washingtonkonventionen (1973)
  • Konventionen har til formål at forhindre udryddelse af truede plante- og dyrearter ved hjælp af ind- og udførselsforbud.
  • Bernkonventionen (1979)
  • Konventionen beskytter Europas vilde planter og dyr samt deres levesteder og giver Danmark en forpligtelse til at tage hensyn til de særligt truede og sårbare arter og deres levesteder. Danmark tiltrådte konventionen i 1982. Konventionen er ratificeret i "Bekendtgørelse nr. 67 af 4. februar 1991 om fredning af krybdyr, padder, hvirvelløse dyr, planter m.m."
  • Bonnkonventionen (1979)
  • Konventionen har til formål at beskytte de vilde dyr, som vandrer over grænserne. Stærkt truede arter skal beskyttes ved fredning eller ved fredning af deres levesteder. Andre arter beskyttes af forvaltningsaftaler, som Skov- og Naturstyrelsen for eksempel har været med til at udforme for at beskytte sælernes levesteder i Vadehavet. Danmark tiltrådte konventionen i 1982.
  • Habitatsdirektivet (1992)
  • EF-direktiv af 21.5.1992 (92/43/EØF) om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. Skal fremme opretholdelsen af den biologiske diversitet under hensyntagen til økonomiske, sociale, kulturelle og regionale behov. Direktivet giver medlemslandene en forpligtelse til at beskytte vilde arter og deres levesteder inden for grupperne planter, pattedyr, krybdyr, padder, fisk og hvirvelløse dyr samt at bevare truede naturtyper.
  • Convention on Biological Diversity (1992)
  • Konventionen har til formål at bevare jordens rigdom af planter og dyr, deres genetiske variation og deres levesteder. Planter og dyr skal fortsat kunne udnyttes, men det skal ske på en sådan måde, at ressourcerne til stadighed fornyes. Danmark underskrev konventionen sammen med 154 andre lande på FN´s verdenskonference om miljø og udvikling i Rio de Janeiro i 1992.